บริการก่อนการขาย
การให้คำปรึกษา
+
บริการตรวจเช็คที่นอน
และเครื่องนอน
+
บริการที่นอนทดลองนอน
+
บริการรับสั่งทำที่นอน
และเครื่องนอน
บริการรับสั่งทำที่นอนและเครื่องนอน
เรายินดีรับสั่งทำที่นอนและเครื่องนอน ขนาด หรือ รูปแบบพิเศษ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าความต้องการของท่าน จะพิเศษขนาดไหน เราสามารถทำให้ความต้องการนั้นเป็นจริงได้
บริการหลังการขาย
การรับประกันคุณภาพสินค้า
ที่นอนสปริงเมททุกหลังมาพร้อมกับการรับประกัน โดยระยะเวลาการรับประกันนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของที่นอน การรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ที่ปรากฎในใบส่งสินค้า โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงโครงสร้าง ชั้นในของที่นอนเท่านั้น ไม่รวมถึงผ้าหุ้มที่นอน หากโครงสร้างที่นอนมีการยุบตัวจากการใช้งานปกติ ก่อนวันสิ้นสุดการรับประกัน สปริงเมทยินดีที่จะรับกลับมาเพื่อตรวจเช็คภายใน ซ่อมแซม พร้อมส่งคืนให้ท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น